Rapporter og utredninger

Rapporter og utredninger vil legges ut etter hvert.

Konseptvalgutredningen (KVU) for Nord-Norgebanen utarbeidet av Jernbanedirektoratet skal oversendes Samferdselsdepartementet sommeren 2023. 

Link til Jernbanedirektoratets side om KVUen: https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategiar-og-utgreiingar/utgreiingar/kvu-nord-norgebanen/


Utreder konkrete traséer for Nord-Norgebanen

– Det er særlig viktig at vi får en skikkelig utredning av Nord-Norgebanen, slik at vi har et godt beslutningsgrunnlag. Det har vi nå presisert overfor Statens vegvesen, som har det overordnede ansvaret for å utrede fremtidens transportløsninger i Nord-Norge. Etaten er allerede godt i gang med utredningsarbeidet sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Pressemelding | Dato: 16.09.2021 | Nr: 167/21 | Regjeringen.no

Utredning av Nord-Norgebanen oversendt departementet

2.desember 2019 ble Jernbanedirektoratets utredning av en mulig jernbane mellom Fauske og Tromsø oversendt Samferdselsdepartementet. Det er bl.a. utarbeidet et oppdatert kostnadsanslag basert på den traséen som ble vurdert i rapporten «Jernbanens rolle i nord» (Jernbaneverket 2011).

Se hovedrapporten:

Jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen), oppdatert kunnskapsgrunnlag. Hovedrapport V3.pdf


Jernbane i Nord, februar 2012

Jernbane i Nord: Med kommentarer til rapporten «Jernbanens rolle i nord»

Brosjyre mai 2011


Nord-Norgebanen, hovedrapport 1992

(Med tillatelse fra Jernbaneverket/Arkiv)


1982